ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι το bonus malus ;

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες, δίνοντας τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων και αντίστοιχα να επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες.

Τι είναι το επασφάλιστρο νέου οδηγού και πότε πρέπει να υπάρχει στο συμβόλαιο μου ;

Κάθε οδηγός του οχήματος που είναι κάτω των 23 ετών ή το δίπλωμα του έχει λιγότερο από ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του, θεωρείται νέος οδηγός και θα πρέπει να το δηλώσει στην ασφαλιστική του εταιρία και να πληρώσει επασφάλιστρο δηλαδή ασφάλιστρο αυξημένο κατά 30% (στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης και ιδίων ζημιών μόνο). Σε περίπτωση που δεν το δηλώσει και προκαλέσει ατύχημα, τότε αν το ατύχημα αφορά ζημία προς τρίτους υπάρχει πρόστιμο 60% επί των ετησίων ασφαλίστρων που πρέπει να πληρωθεί πριν την πληρωμή της ζημίας, ενώ σε περίπτωση που το ατύχημα αφορά το όχημα του πελάτη, είναι δηλαδή ατύχημα που αφορά την «μικτή» τότε η ασφαλιστική αποζημιώνει με το 50% της ζημιάς. Το επασφάλιστρο αφαιρείται αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του ενός έτους από την έκδοση του διπλώματος. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν επασφάλιστρο και για οδηγούς άνω των 70 ετών για αυτό σε κάθε περίπτωση καλό είναι να δηλώνουμε την ακριβή ημερομηνία γέννησης των οδηγών του οχήματος.

Τι είναι η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» ;

Η «μικτή ασφάλιση αυτοκινήτου» είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης, που καλύπτει και τη δική μας ζημιά (εκτός από τη ζημία τρίτων) σε περίπτωση ευθύνης μας σε ένα ατύχημα είτε αυτό γίνει με άλλο όχημα είτε όχι ή και ακόμα αν δεν γνωρίζουμε τον υπαίτιο ενός ατυχήματος (πχ. το βρούμε τρακαρισμένο). Συνήθως περιλαμβάνει και τις καλύψεις πυρός, ολικής και μερικής κλοπής, φυσικών φαινομένων, θραύσης κρυστάλλων, κακόβουλων πράξεων και άλλες καλύψεις που μπορεί να έχει στα προγράμματα της μια ασφαλιστική εταιρία. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η κάλυψη των ιδίων ζημιών (όπως λέγεται στην ασφαλιστική ορολογία η μικτή) έχει μια απαλλαγή που μπορεί να είναι της τάξης των 200 € ή και μεγαλύτερου ποσού. Στις μέρες μας το κόστος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας με την κάλυψη των ιδίων ζημιών είναι πολύ ανταγωνιστικό και με μια λογική επιβάρυνση μπορεί να είστε διπλά καλυμμένος-η!

Όταν λήγει η ασφάλεια μου πόσες ημέρες έχω προθεσμία να την ανανεώσω ;

Βάση του νόμου 4261/2014 που ισχύει από 05/05/2014, τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτου δεν ανανεώνονται αυτόματα πλέον, και δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλιστικής για έγγραφη ειδοποίηση, άρα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου σας θα πρέπει να έχετε πάρει την ανανέωση της. Εάν μάλιστα καθυστερήσετε στην πληρωμή της, το ανανεωτήριο δεν θα είναι σε συνέχεια του προηγούμενου αλλά θα έχει έναρξη την ημερομηνία πληρωμής κάτι που σημαίνει ότι τις ημέρες που θα μεσολαβήσουν από την λήξη του ασφαλιστηρίου μέχρι την πληρωμή σας, η ασφάλεια σας δεν θα είναι σε ισχύ με ότι συνεπάγεται αυτό.

Τι σημαίνουν οι έννοιες ασφάλιστρο, ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ασφάλισμα, ασφαλιστήριο ;

Ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος για να είναι καλυμμένος. Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το ανώτατο ποσό που έχει συμφωνήσει να πληρώσει η εταιρία σε περίπτωση ζημιάς. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πρέπει να είναι ίσο με την πραγματική (τρέχουσα) αξία του ασφαλιζόμενου αντικειμένου. Στα συμβόλαια αστικής ευθύνης το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το όριο αποζημίωσης που συμφωνούμε με την εταιρία π.χ στις ασφάλειες αυτοκινήτων στην αστική ευθύνη το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 1.220.000 € για σωματικές βλάβες και 1.220.000 € για υλικές ζημιές, ενώ στις καλύψεις πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Ασφάλισμα είναι η αποζημίωση που θα κληθεί να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρία εάν επέλθει ο καλυπτόμενος κίνδυνος. Ασφαλιστήριο είναι το συμβόλαιο που αναγράφει τους γενικούς και ειδικούς όρους και αποδεικνύει την ασφάλιση.

Ποια είναι τα πρόστιμα αν δεν είμαι ασφαλισμένος ;

Ο Νόμος 489/76 προβλέπει τις εξής κυρώσεις: A. Διοικητικές κυρώσεις Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού για 6 μήνες Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες και σε περίπτωση εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. B. Ποινικές κυρώσεις Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και Χρηματική ποινή μέχρι €3.000 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για: να ασφαλιστεί άμεσα ή να δώσει εξηγήσεις να πληρώσει παράβολο €250 για να ασφαλιστεί Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθούν οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Μου προξένησε ζημίες ανασφάλιστο όχημα τι μπορώ να κάνω ;

Καλέστε άμεσα την τροχαία για να καταγράψει το συμβάν και να πιστοποιήσει ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο. Με τη βεβαίωση της τροχαίας απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία και αποζημιώνεστε για τη ζημία σας. Εφόσον είστε πελάτης μας τη διαδικασία αυτή αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς. Στη συνέχεια η ασφαλιστική εταιρία θα κινήσει διαδικασίες επανείσπραξης από τον υπαίτιο του ανασφάλιστου οχήματος ή το επικουρικό. Η κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστα αφορά τις υλικές ζημίες. Στην περίπτωση που έχετε υποστεί σωματικές βλάβες από ανασφάλιστο όχημα, μπορείτε να αποζημιωθείτε από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Αν παρκάρει κανείς μόνιμα το αυτοκίνητό του και δεν το κυκλοφορεί, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να το ασφαλίσει;

Όχι. Ακόμη και αν είναι ακινητοποιημένο, κάθε όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο, διαφορετικά είναι παράνομο, εκτός αν ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει τις πινακίδες του στην εφορία.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός ;

Ο φιλικός διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρία. Βασικές προϋποθέσεις για την ισχύ του φιλικού διακανονισμού είναι η εμπλοκή δύο μόνο οχημάτων και η συμμετοχή της ασφαλιστικής και των δύο στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού. Αποζημιώνονται υλικές ζημίες μέχρι 6.500 ευρώ και υλικές ζημίες μέχρι 12.000 ευρώ ανά θύμα και 30.000 ευρώ συνολικά. Διευκρινίζεται δεν αναιρείται το δικαίωμα του αναίτιου ασφαλισμένου να απευθυνθεί στην εταιρία του υπαίτιου εάν θεωρεί ότι δεν αποζημιώνεται σωστά, και οποιαδήποτε νομική διένεξη αφορά μόνο την εταιρία του υπαίτιου στο ατύχημα. Μέσω του φιλικού διακανονισμού αποζημιώνονται αυτή τη στιγμή πάνω από 200.000 ατυχήματα ετησίως, ενώ οι εταιρίες που συμμετέχουν ασφαλίζουν συνολικά πάνω από 4.800.000 οχήματα.

Ποιες εταιρίες συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό ;

Οι εταιρίες που συμμετέχουν για το 2017 είναι οι εξής : 1. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ 2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. 7. GENERALI HELLAS A.A.E. 8. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ 9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 10.PRIME INSURANCE LTD 11.EURO INSURANCES LTD 12.AIG EUROPE LIMITED 13.Hellas Direct INSURANCE LTD 14.Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 15.ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 16.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ 17.ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 18.GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E. 19.ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 20.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 21.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 22.ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 23.EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ 24.ERGO Α.Α.Ε. Ζ. 25.PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος ;

Σε περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει καταρχήν να καλέσετε το τηλέφωνο της "φροντίδας ατυχήματος" της ασφαλιστικής σας εταιρίας. Επιτόπου θα έρθει άνθρωπος της εταιρίας με μηχανάκι ή όχημα οδικής (εάν χρειάζεστε και ρυμούλκηση) και θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες για λογαριασμό σας: - Θα προβεί σε καταγραφή του συμβάντος. - Θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης και όλων των εγγράφων. - Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τη σήμανση των οδών. - Θα σας παράσχει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας, σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί. - Θα ενημερώσει την ασφαλιστική σας εταιρία και θα παραδώσει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιάς. Εάν αντιληφθείτε ότι το άλλο όχημα είναι ανασφάλιστο ή υπάρχει σοβαρή διαφωνία για τις συνθήκες του ατυχήματος, συστήνουμε να καλέσετε και την τροχαία (πριν από την φροντίδα ατυχήματος) για να γίνει καταγραφή του συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια θα μιλήσετε και μαζί μας απευθείας και θα φροντίσουμε για την άψογη εξυπηρέτηση σας.

Ποια είναι η ασφάλιση που θα χρειαστώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus ή Erasmus+ θα σας ζητηθεί καταρχάς ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων και αστικής ευθύνης τρίτων. Το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να σας το παρέχουμε μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στο μενού "Υπηρεσίες" και στην ενότητα "Ασφάλιση φοιτητών". Επιπρόσθετα θα χρειαστείτε και την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης (εφόσον η χώρα προορισμού σας είναι στην Ευρώπη) την οποία θα προμηθευτείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα (ΕΟΠΠΥΥ). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προμηθευτείτε την Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης, μπορούμε να σας δώσουμε αντίστοιχη ιδιωτική ασφάλιση που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Είμαστε δίπλα σας!

Εάν έχετε επιπλέον απορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας τις λύσουμε