fbpx

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Οι εγγυητικές επιστολές είναι απαραίτητες σε πληθώρα επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μέχρι πρότινος η έκδοση εγγυητικών επιστολών αποτελούσε χρηματοοικονομικό προϊόν, προσφερόμενο αποκλειστικά και μόνο από τις Τράπεζες.

Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ.

ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 1. Συμμετοχής : Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς.
 2. Ανάληψης/Προκαταβολών : Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου, θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.
 3. Καλής Εκτέλεσης : Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.
 4. Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας : Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.
 5. Καλής Πληρωμής : Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του ασφαλισμένου.

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Όλες οι επιχειρήσεις οποιαδήποτε νομικής μορφής με την προϋπόθεση ελληνικού ΑΦΜ, μπορούν να αιτηθούν προσφοράς προκειμένου να εκδοθεί εγγυητική επιστολή η οποία συνοδεύεται και από ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ενδιαφερόμενοι κλάδοι για έκδοση ασφάλισης εγγυήσεων :

 • Η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών
 • Η Τουριστική Βιομηχανία
 • Η Βιομηχανία Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών
 • Οι Κατασκευαστικές Εταιρίες
 • Οι Εταιρίες Διαχείρισης Αποβλήτων για την Ανανέωση της άδειας τους.
 • Σε αυτούς που έχει παραχωρηθεί Δημόσια, Κινητή ή Ακίνητη Περιουσία από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλο αρμόδιο φορέα του Δημοσίου (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, χώροι εντός Λιμανιών ή Αεροδρομίων κ.α.)
 • Εταιρίες Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Όλα τα επιδοτούμενα έργα και επιχειρήσεις για το ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής.
 • Ασφάλιση Εγγυήσεων με Διεθνείς Προδιαγραφές.

Η δημιουργία αυτού του καινοτόμου προϊόντος είναι αποτέλεσμα της ένωσης της πολυετούς εμπειρίας και δύναμης τριών από τα πιο αξιόπιστα ονόματα του χώρου.

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων, προσφέρεται μέσα από τη συνεργασία μας με την Karavias Underwriting Agency η οποία λειτουργεί ως εκπρόσωπος της Ασφαλιστικής Εταιρίας Altius Insurance και την Αντασφαλιστική Εταιρία ARCH RE.

H ALTIUS INSURANCE LTD έχει έδρα την Κύπρο και δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις κλάδου ζωής, υγείας και γενικής φύσεως. Χαρακτηρίζεται από τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, ο οποίος ανήλθε στο 210% για το 2020.

Η ARCH RE, η οποία είναι μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ARCH Group, με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και κέρδη. Η Arch Group δραστηριοποιείται σε Διεθνές επίπεδο και είναι ανάμεσα στους πλέον αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους Ασφαλιστές και Αντασφαλιστές παγκοσμίως.

Βαθμολογία: A+ / A+ / A2 / A+ από τους οίκους αξιολόγησης AM Best / Fitch / Moody’s / S&P

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας!